Algemene voorwaarden CopyRobin

Helaas horen ook de kleine lettertjes bij het zaken doen, dus van onze juristen moeten we in al onze voorstellen verwijzen naar deze Algemene voorwaarden:

Download als PDF

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

In deze Algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de Algemene voorwaarden aanvangen met een hoofdletter, als volgt omschreven:

A. Identificatiegegevens: inloggegevens en wachtwoord door CopyRobin beschikbaar gesteld aan Klant en benodigd door Klant voor de toegang tot de systemen van CopyRobin;

B. Redactionele diensten: de door CopyRobin te verlenen diensten bestaande uit het redigeren, corrigeren, schrijven en verrichten van onderzoek ten bate van het verbeteren en schrijven van bestaande en nieuwe teksten;

C. CopyRobin: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Box Office B.V., onder meer handelende onder de naam The Box Office, CopyRobin en Mediaweb, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen;

D. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en daaruit voortvloeiende toepassingen en uitwerkingen;

E. Offerte: iedere offerte of aanbieding van CopyRobin aan Klant;

F. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van CopyRobin afneemt, dan wel met wie CopyRobin een Overeenkomst aangaat, of met wie CopyRobin in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een Offerte is uitgebracht;

G. Abonnement: iedere overeenkomst tussen CopyRobin en Klant, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan CopyRobin aan Klant diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert.

H. Overeenkomst: wettelijk geldige afspraak tussen CopyRobin en Klant.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van CopyRobin, op alle door CopyRobin gesloten Overeenkomsten, zowel die tot het verrichten van diensten, van werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop.

 2. De toepasselijkheid van andere Algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen wordt door CopyRobin uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door CopyRobin schriftelijk zijn bevestigd aan Klant. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CopyRobin en klant zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. CopyRobin behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van CopyRobin of per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.

ARTIKEL 3: OFFERTE EN OVEREENKOMST

 1. Een Offerte bindt CopyRobin niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een Overeenkomst.

 2. Offertes zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens, komen voor rekening en risico van Klant.

 3. Alle Offertes zijn gebaseerd op de tarieven geldend op de in de Offerte genoemde datum. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na de in de Offerte genoemde datum doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door CopyRobin aan Klant in rekening gebracht.

 4. A.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van het Abonnement door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden of sociale verzekeringen, is CopyRobin gerech­tigd deze verhogingen aan de Klant door te bere­kenen.

 5. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door CopyRobin worden uitgegeven en in werking treden, dan is CopyRobin gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan Klant in rekening te brengen.

 6. B.  Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is Klant bevoegd het Abonnement te ontbinden.

 7. Een Overeenkomst tussen CopyRobin en Klant komt tot stand na schriftelijke (electronische) bevestiging door CopyRobin aan Klant van het Abonnement dan wel zodra CopyRobin start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Klant, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN het Abonnement

 1. CopyRobin verleent en/of levert aan Klant de Redactionele diensten, werkzaamheden en goederen die in het Abonnement zijn gespecificeerd. Klant voorziet CopyRobin van de ten behoeve van de Redactionele diensten benodigde gegevens in het door CopyRobin opgegeven formaat. Daartoe verstrekt CopyRobin aan Klant informatie onder andere ten aanzien van het formaat waarin de gegevens van Klant dienen te worden verwerkt.

 2. Indien Klant wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van de door CopyRobin aan Klant te verlenen Redactionele diensten, is CopyRobin slechts tot medewerking hieraan verplicht, indien en voorzover zulks, uitsluitend ter beoordeling door CopyRobin, in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is.

 3. Op de voorgestelde wijzigingen is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

 4. Het is Klant niet toegestaan Redactionele diensten te wederverkopen, te wederverhuren dan wel anderszins in gebruik af te staan aan derden, tenzij CopyRobin daartoe haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN CopyRobin

 1. CopyRobin zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de verbindingen tussen haar systemen en het internet beschikbaar te houden. CopyRobin kan er niet voor instaan dat haar systemen continue en onbelemmerd beschikbaar zijn noch kan CopyRobin er voor instaan dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de website van CopyRobin. Met name tijdens door CopyRobin te verrichten onderhoudswerkzaamheden kan onderbreking van de beschikbaarheid van de website plaats vinden. CopyRobin zal Klant tijdig informeren omtrent elke door CopyRobin voorziene onderbreking van de Internetdienst.

 2. CopyRobin zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de Aansluitsnelheid en de beschikbare bandbreedte op een acceptabel niveau te houden. CopyRobin kan er niet voor instaan dat de gegevens van Klant continue op een zelfde Aansluitsnelheid bereikbaar zijn of dat de beschikbare bandbreedte voor de elektronische gegevens van Klant steeds toereikend zal zijn.

 3. CopyRobin zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de op zijn systemen opgeslagen gegevens te beveiligen. CopyRobin zal de op zijn systemen opgeslagen gegevens niet ter beschikking van derden stellen, tenzij CopyRobin op grond van regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN Klant

 1. Klant is gehouden CopyRobin alle medewerking te verlenen ten einde CopyRobin in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiend uit het Abonnement deugdelijk te kunnen nakomen.

 2. Klant zal CopyRobin steeds tijdig alle nuttige en nood­zakelijke/relevante gegevens of inlichtingen ver­schaffen.

 3. Indien voor de uitvoering van het Abonnement noodzakelij­ke gegevens niet, niet tijdig of niet overeen­kom­stig de afspraken voormeld, ter beschikking van CopyRobin staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschor­ting van de uit­voering van de opdracht leiden.

 4. Klant is gehouden zich bij het gebruik van Redactionele diensten te gedragen conform de Netiquette en conform hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt. Het is Klant in dat kader niet toegestaan gegevens openbaar te maken of CopyRobin te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van CopyRobin kunnen schaden. Van dergelijke situaties is in ieder geval sprake indien gegevens betrekking hebben op discriminatie, obsceniteiten, drugs, vuurwapens, explosieven, gestolen goederen en dergelijke of elektronische verwijzingen (links) op te nemen naar websites waar dergelijke gegevens geopenbaard worden. CopyRobin is gerechtigd de toegang tot dergelijke gegevens te blokkeren dan wel dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen.

 5. Klant is gehouden zich bij het gebruik van de Redactionele diensten duidelijk te identificeren ten einde misverstand omtrent haar identiteit te voorkomen.

 6. Klant dient zorgvuldig om te gaan met zijn Identificatiegegevens. Bij het geringste vermoeden van misbruik van Identificatiegegevens door Klant of derden dan wel het uitlekken van Identificatiegegevens dient Klant dit onverwijld te melden aan CopyRobin. CopyRobin is bevoegd Identificatiegegevens in te trekken, aan te passen en/of te wijzigen indien de betrouwbaarheid van de Identificatiegegevens in het geding is.

 7. Indien door Klant door het gebruik van Redactionele diensten grensoverschrijdend gegevensverkeer plaatsvindt, vrijwaart Klant CopyRobin voor aanspraken van derden als gevolg van dit grensoverschrijdende gegevensverkeer.

 8. Klant is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van vergunningen.

ARTIKEL 7: LEVERING

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient CopyRobin derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Klant op het moment van levering.

 4. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van CopyRobin bevinden, blijft bij Klant berusten. Klant is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van CopyRobin bevinden.

 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij het Abonnement vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.

 6. CopyRobin is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van CopyRobin niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is CopyRobin gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant in rekening te brengen.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de door CopyRobin aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan CopyRobin niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft CopyRobin het recht te vorderen dat het Abonnement zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. CopyRobin heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door CopyRobin verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

 3. Alle onkosten welke door CopyRobin worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 9 PROEFOPDRACHTEN

 1. CopyRobin biedt nieuwe klanten een gratis proefopdracht aan.

 2. Een Proefopdracht bevat maximaal 400 woorden en valt onder de categorie 'AI-powered'.

 3. Indien Klant de Proefopdracht in gebruik wil nemen, dient hij zijn Abonnement eerst te upgraden naar een betaald Abonnement.

ARTIKEL 10 SPOEDOPDRACHTEN

 1. CopyRobin kan opdrachten sneller leveren dan de standaard levertijden (2 werkdagen voor teksten van maximaal 400 woorden, 3 werkdagen voor teksten van 400-800 woorden en 4 werkdagen voor teksten van 800-1.200 woorden.

 2. Klant betaalt aan CopyRobin een spoedtoeslag volgens de dan geldende prijslijst van CopyRobin.

 3. Spoedopdrachten dienen via de website van CopyRobin of mondeling of per e-mail tussen Klant en CopyRobin overeengekomen te worden.

ARTIKEL 11: RECLAMES/OPLEVERING

 1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. bij het beëindigen van werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient Klant CopyRobin binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan CopyRobin.

 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per e-mail naar info@copyrobin.nl binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan CopyRobin te worden gemeld.

 3. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan CopyRobin kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 5. CopyRobin dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 6. In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal CopyRobin in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/op­nieuw te leveren dan wel alsnog conform het Abonnement uit te voeren.

 7. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Klant nog enig reclame­recht toekomt.

 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, vervalt elk recht op reclame.

 9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 18.

ARTIKEL 12: REDACTIONELE WERKZAAMHEDEN

 1. De Redactionele werkzaamheden vinden plaats in overleg met Klant.

 2. Klant zal de voor de Redactionele werkzaamheden benodigde gegevens tijdig aan CopyRobin beschikbaar stellen.

 3. Klant verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door CopyRobin geleverde teksten vanaf het moment dat er door Klant volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit het Abonnement met CopyRobin.

 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van door CopyRobin aan Klant geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens het Abonnement aan CopyRobin verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

 2. Indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CopyRobin gerechtigd de door haar aan Klant geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Klant bij Klant weg te halen of te doen halen. Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen. De openstaande facturen zijn in dat geval direct opeisbaar.

ARTIKEL 14: PRIJS EN BETALING

 1. De door Klant verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in de prijslijst. Door CopyRobin opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 2. CopyRobin is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij ingaan bekend gemaakt. Indien Klant zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht het Abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 3. Betaling door Klant geschiedt middels automatische incasso binnen veertien dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke waarvan Klant in verzuim is en per de vervaldatum rente verschuldigd is gelijk aan 2% per maand over het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW. In dat geval kan de vordering tevens uit handen worden gegeven en komen de invorderingskosten voor rekening van Klant met een minimum van 15% van het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW en de hiervoor genoemde rente dan wel met een bedrag gelijk aan € 150,- , welke van de twee het hoogste is.

 4. In geval van niet tijdige betaling is CopyRobin bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens Klant op te schorten.

 5. CopyRobin heeft het recht, voor elke aan Klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., administratiekosten bij Klant in rekening te brengen. CopyRobin zal dit in het Abonnement en/of op de factuur vermelden.

ARTIKEL 15: DUUR, INHOUD EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

 1. Een maandabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand en daarna telkenmale met 1 maand stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

 2. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden en daarna telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

 3. Elk der partijen is bevoegd het abonnement te beëindigen door middel van opzegging tegen het eind van de contractsperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.

 4. Ieder der partijen is gerechtigd het abonnement buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend dan wel indien de overmachtsituatie als bedoeld in artikel 17 langer dan drie maanden duurt of zal gaan duren. Eventuele betalingsverplichtingen jegens CopyRobin die vallen voor het tijdstip van faillissement of surséance en/of die betrekking hebben op reeds geleverde Redactionele diensten of goederen, worden onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

 5. Binnen het abonnement kunnen credits worden verkregen. De in het abonnement verkregen credits blijven 12 maanden geldig gerekend vanaf de datum van aanschaf mits een abonnement wordt aangehouden. Na 12 maanden komen de verkregen credits te vervallen.

 6. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding van het abonnement komen de credits per vervaldatum abonnement te vervallen.

ARTIKEL 16: WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN VAN REDACTIONELE DIENSTEN

 1. CopyRobin is gerechtigd de technische eigenschappen van de Redactionele diensten te wijzigen. Alvorens tot wijziging over te gaan zal CopyRobin Klant, met inachtneming van een redelijke termijn, van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte stellen.

 2. Klant is bevoegd het Abonnement te beëindigen indien de voorgestelde wijziging(en) in de technische eigenschappen van de Redactionele diensten een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de functionaliteit van de Redactionele diensten dat van Klant redelijkerwijs geen voortzetting van het Abonnement verwacht kan worden. CopyRobin is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door CopyRobin van de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat CopyRobin tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als het Abonnement ten dele is uitgevoerd, is Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens CopyRobin tot aan dat moment te voldoen.

 2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop CopyRobin geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door Klant of een derde van de verplichtingen die deze jegens CopyRobin op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID

 1. CopyRobin kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 2. Een eventuele aansprakelijkheid van CopyRobin is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CopyRobin gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van CopyRobin komt. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Klant uit hoofde van het Abonnement over de contractsperiode waarin de aansprakelijkheid van CopyRobin is ontstaan, aan CopyRobin verschuldigd was en voldaan heeft dan wel een maximaal bedrag van € 5.000.

 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van CopyRobin dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. CopyRobin aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door technische- of stroomstoringen, bedrijfsstagnatie, niet beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht of vermindering van kwaliteit van (bewerkte) gegevens, tenietgaan of verminking van gegevens tijdens de verwerking van deze gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van CopyRobin of door de inhoud van andere websites waarnaar CopyRobin elektronisch verwijst (links).Klant zal CopyRobin vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

 4. Klant vrijwaart CopyRobin voor aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van het Abonnement opnemen en uitzenden van beelden en/of geluid(en) op internet door CopyRobin.

 5. De medewerkers van CopyRobin of door CopyRobin voor de uitvoering van het Abonnement ingeschakelde derden kunnen zich jegens Klant beroepen op alle aan het Abonnement te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij het Abonnement.

 6. A.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen CopyRobin tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 7. Klant verliest diens rechten jegens CopyRobin en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart CopyRobin tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 8. A. Klant CopyRobin niet binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan CopyRobin gerichte e-mail van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;

 9. B. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van CopyRobin of van een derde namens CopyRobin strijdig gebruik van het geleverde door Klant;

 10. C. voormelde schade is ontstaan doordat Klant niet conform de door CopyRobin of door een door CopyRobin ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

 11. D. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens Klant aan CopyRobin zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 12. E. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van Klant aan CopyRobin;

 13. F. voormelde schade is ontstaan doordat Klant zelf of een derde in opdracht van Klant werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CopyRobin.

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten op aan Klant ter beschikking gestelde of geleverde apparatuur en programmatuur berusten uitsluitend bij CopyRobin of diens licentiegevers. Aan Klant wordt door CopyRobin slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze apparatuur en programmatuur verleend.

 2. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van (het resultaat van) Redactionele diensten komen toe aan Klant, voorzover intellectuele (eigendoms) rechten van derden zich hiertegen niet verzetten en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van het Abonnement ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij deze mogelijkheid in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gegeven dan wel annulering krachtens onder­staand artikellid is overeengekomen.

 2. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart CopyRobin ter zake.

 3. Door Klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de tussen CopyRobin en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit het Abonnement voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat CopyRobin de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar CopyRobin gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit het Abonnement gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is CopyRobin gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar Klant gevestigd is.

ARTIKEL 22: PRIVACY

 1. De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze Privacyverklaring.

ARTIKEL 23: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Partijen garanderen dat zij gedurende de duur van het Abonnement, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door Klant als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het Abonnement kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het Abonnement kennis nemen, waarvan Klant de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

 2. CopyRobin is gerechtigd bij de levering van Redactionele diensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van het Abonnement.

 3. Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in het Abonnement laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Meer weten over onze leveringsvoorwaarden? Neem contact met ons op.